Svensk vapenexport

I förhållande till BNP och befolkning är Sverige en av världens största exportörer av vapen och försvarsmateriel. Under början av 2000-talet fyrdubblades Sveriges vapenexport. Anledningen till att det har växt fram en stor vapenindustri i Sverige beror på att vårt land länge har strävat efter att vara alliansfritt i den internationella politiken. Det har medfört att landet även har sett det som nödvändigt att vara självförsörjande med vapen. Många kritiserar Sveriges vapenexport. Vissa anser att Sverige inte borde sälja vapen till diktaturer och andra menar att Sverige inte alls borde handla med vapen. Å andra sidan inbringar vapenexporten miljarder varje år och sysselsätter omkring 20 000 människor.

Vapenexport har gett thailändska flygvapnet JAS-plan

Vapenexport till diktaturer

Den största aktören inom svensk vapenexport är Saab. Förutom det välkända stridsflygplanet JAS 39 Gripen tillverkar företaget även exempelvis granatgeväret Carl Gustaf och luftvärnsrobotsystemet BAMSE. Andra stora exportörer är det statsägda FMV samt BAE Systems som ägs av britter. BAE Systems tillverkar bland annat Bandvagn 206 och Stridsfordon 90 som används i alla skandinaviska arméer. För att ett företag ska få tillverka och exportera försvarsmateriel i Sverige måste det ha tillstånd. Detta tillstånd bestäms av Inspektionen för strategiska produkter, en förvaltningsmyndighet som hör till Utrikesdepartementet.

Svensk vapenexport har länge haft en officiell riktlinje om att vapen inte ska säljas till krigförande länder eller till länder där det förekommer grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom åren har det dock gjorts många avsteg från den riktlinjen. Sverige har bland annat sålt vapen till Thailand, Bahrain, Kuwait, Pakistan, Oman, Colombia, Brunei och Saudiarabien. I synnerhet exporten till Saudiarabien har väckt mycket debatt på senare år. Saudiarabien är en diktatur som kränker många mänskliga rättigheter. Trots det har Saab sålt spaningsradar och pansarvärnsrobotar till landet.

Argument mot och för vapenexporten

Många som är kritiska till vapenexporten anser att det är hyckleri att Sverige, som ofta betonar fred och diplomati i internationella sammanhang, exporterar vapen. Även om Sveriges vapenexport bara utgör några procent av den totala vapenindustrin i världen borde Sverige föregå med gott exempel för världens bästa, anser kritikerna. Vapenhandeln är nämligen en drivkraft bakom militär upprustning som bidrar till väpnade konflikter i världen. Genom att sälja vapen till konfliktområden och diktaturer förvärras situationen för människorna i områdena och de förtryckande regimerna blir starkare.

Ett vanligt argument för vapenexporten är att den skapar jobb. Ungefär 20 000 människor jobbar i den svenska försvarsindustrin och under det senaste decenniet har svensk vapenexport varit värd mellan 8 och 14 miljarder kronor per år. Ett annat argument för vapenexporten är att den gör att Sverige kan vara självförsörjande på vapen och inte beroende av import från någon annan stat. Eftersom Sverige strävar efter att vara neutralt är det bra att landet inte är beroende av andra länder. Många förespråkare brukar se pragmatiskt på vapenexporten – om inte Sverige säljer vapen kommer någon annan att göra det.

En komplicerad fråga

Sveriges vapenexport är en politiskt känslig fråga. Två olika synsätt står emot varandra. Å ena sidan sysselsätter den svenska försvarsindustrin tiotusentals och inbringar miljarder i intäkter varje år. Exporten gynnar dessutom Sveriges försvar och neutralitet. Å andra sidan gör vapenexporten att Sverige bidrar till upprustning och instabilitet i världen. Officiellt heter det att Sverige inte ska sälja vapen till krigförande eller odemokratiska länder men genom åren har det gjorts många undantag. Sverige kommer knappast att sluta med vapenexporten, men tack vare ny lagstiftning blir det svårare att sälja vapen till diktaturer.